13 marzec 2020 r. CZĘSTOCHOWA 

KADRY I PŁACE W OŚWIACIE

 1. Zatrudnianie nauczycieli w świetle aktualnych przepisów
  1. warunki zatrudnienia na stanowisku nauczyciela
  2. podstawa zatrudnienia nauczycieli w szkołach – limity umów na czas określony
 2. Zmiana warunków zatrudnienia
  1. zmiana stanowiska
  2. zmiana wymiaru etatu
  3. przeniesienie do innej jednostki
  4. zmiany innych warunków pracy
 3. Wynagradzanie
  1. dodatki stażowe i nagrody jubileuszowe – zasady ustalania stażu pracy
  2. dodatek za wychowawstwo
  3. świadczenie „na start”
  4. dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka)
  5. wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa
 4. Skutki podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.
 5. Awans zawodowy
  1. otwarcie i realizacja stażu
  2. postępowanie kwalifikacyjne i egzaminacyjne
  3. Zmiana wynagrodzenia
 6. Rozwiązanie stosunku pracy
  1. Przyczyny leżące po stronie nauczyciela
  2. Przyczyny organizacyjne

 

Karta zgłoszenia na szkolenie